... INTELIGENTNÍ ZPŮSOB, JAK UŠETŘIT
...............................................................................................................................................................
Aktualizujte si svůj starý ohřívač vody za nový model a můžete začít  šetřit peníze vydané za energii již dnes. 
vice informací...

... I EKOLOGICKÝ KOTEL LZE POŘÍDIT EKONOMICKY 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
PROVÁDÍME PRODEJ, ODBORNOU INSTALACI A SERVIS EKOLOGICKÝCH PLNĚ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PELETY ATMOS
vice informací...

...KOGENERAČNÍ JEDNOTKA Vaillant ecoPOWER 4,7 
....................................................................................................................................................................................................................................................
KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA S ÚČINNOSTÍ AŽ 92%
Alternativa pro penziony, lázně, spa - welnes rezorty a menší živnostenské provozy
vice informací...

Kontaktujte nás a získejte dotaci 

na kotel, krbová kamna, tepelné čerpadlo nebo solární systém

Z důvodu omezeného množství celkového objemu dotací, nečekejte na poslední chvíli, ale kontaktujte nás již dnes. 

více informací...

Nová zelená úsporám


Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.

Dotace na kotle, krbová kamna, tepelné čerpadla a solární systémy 

V rámci podoblasti C – Efektivní využití zdrojů energie, bude možné čerpat dotace také na výměnu kotle. Podporovány budou jak kotle a krbová kamna s teplovodním výměníkem na biomasu, tak i plynové kondenzační kotle. Dále tepelné čerpadla voda - voda, země - voda a vzduch - voda. Dotaci však můžete získat i na solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění. 

1. Výzva Ministerstva životního prostředí

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu "Nová zelená úsporám"

podprogram "Nová zelená úsporám – Rodinné domy" 

PREAMBULE

Dne 6. ledna 2014 nabyla účinnosti Směrnice č. 1/2014 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků v rámci programu "Nová zelená úsporám" (dále jen „Směrnice“).

Cílem podprogramu "Nová zelená úsporám – Rodinné domy" (dále jen „Podprogram RD“) je snížení emisí skleníkových plynů, dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby (Podprogram RD slouží k naplňování cílů dle článků 3 a 7 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti) a zlepšení stavu životního prostředí. 

Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech.

V souladu se Směrnicí a jejími Přílohami se vyhlašuje 1. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu "Nová zelená úsporám" – podprogram "Nová zelená úsporám – Rodinné domy" (dále jen „Výzva“) v následujícím znění: 


1. HARMONOGRAM VÝZVY

Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31. října 2014 

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů přístupných na webových stránkách programu http://www.nova-zelenausporam.cz 


2. TYPY ŽADATELŮ O PODPORU 

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona). 

Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze poskytnout.


3. OBLAST PODPORY

V rámci Výzvy jsou podporována následující opatření (podrobněji specifikovaná v Přílohách II Směrnice):

1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 

3. Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie 


4. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

1. Pro Výzvu je alokováno nejvýše 1 900 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set milionů korun českých).


5. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Soulad projektového záměru s cíli Podprogramu RD a podmínkami uvedenými ve Směrnici, jejích Přílohách a specifikovanými ve Výzvě.

2. Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o podporu.

3. Podání žádosti o podporu oprávněným žadatelem definovaným ve Výzvě. 


6. FINANČNÍ PODPORA

Finanční podpora v rámci Výzvy bude poskytována v souladu s pravidly programového financování dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na reprodukci majetku, ve znění pozdějších předpisů a dle pokynu Ministerstva financí č. R – 2010, dále v souladu se Směrnicí a jejími Přílohami. 


7. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře přístupného na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám: http://www.nova-zelenausporam.cz. 


8. POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ

1. Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond) provede kontrolu podané žádosti z hlediska úplnosti, formální správnosti a souladu s podmínkami Podprogramu RD.

2. U předložených žádostí o podporu, které nesplní požadavky na úplnost, formální správnost a soulad s podmínkami Podprogramu RD, bude další administrace ukončena.

3. Žádosti, které splní požadavky na úplnost, formální správnost a soulad s podmínkami Podprogramu RD, budou předloženy k posouzení Radě Fondu.

4. Na základě doporučení Rady Fondu provede Fond akceptaci či neakceptaci žádosti, o které písemně vyrozumí žadatele o podporu.

5. Žadatel doloží doklady stanovené v Příloze č. II/7 pro závěrečné vyhodnocení žádosti.

6. U žádostí, kde nejsou v průběhu závěrečného vyhodnocení zjištěny nedostatky, vydá správce programu (MŽP) Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Registraci akce a stanovení výdajů.

7. Proces administrace je dále podrobněji uveden v Příloze č. II/5 Směrnice. 


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 


Originál 1. Výzvy Ministerstva životního prostředí včetně příloh ke stažení zde (formát zip / kb)