... INTELIGENTNÍ ZPŮSOB, JAK UŠETŘIT
...............................................................................................................................................................
Aktualizujte si svůj starý ohřívač vody za nový model a můžete začít  šetřit peníze vydané za energii již dnes. 
vice informací...

... I EKOLOGICKÝ KOTEL LZE POŘÍDIT EKONOMICKY 
.....................................................................................................................................................................................................................................................
PROVÁDÍME PRODEJ, ODBORNOU INSTALACI A SERVIS EKOLOGICKÝCH PLNĚ AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PELETY ATMOS
vice informací...

...KOGENERAČNÍ JEDNOTKA Vaillant ecoPOWER 4,7 
....................................................................................................................................................................................................................................................
KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA S ÚČINNOSTÍ AŽ 92%
Alternativa pro penziony, lázně, spa - welnes rezorty a menší živnostenské provozy
vice informací...

Kontaktujte nás a získejte dotaci 

na kotel, krbová kamna, tepelné čerpadlo nebo solární systém

Z důvodu omezeného množství celkového objemu dotací, nečekejte na poslední chvíli, ale kontaktujte nás již dnes. 

více informací...

Často kladené dotazy k programu "Nová zelená úsporám"

Kdy mohu žádat o dotace na kotel?

Dotace na kotle jsou součástí první výzvy, o dotaci je možné požádat ihned ve vyhlášeném termínu podávání žádostí

Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31. října 2014 

Dotaci na kotel můžete získat při současném zateplení obálky rodinného domu (v takovém případě je dotace o něco vyšší) nebo samostatně, aniž byste museli dům zateplovat.

Dotaci lze získat pouze na materiály a výrobky, které jsou uvedené v Seznamu výrobků a technologií. Také instalaci kotle může provést pouze firma zapsaná v Registru odborných dodavatelů. Při podpisu smlouvy o získání dotace se uživatele musí čestným prohlášením zavázat, že kotel bude provozovat po celou dobu udržitelnosti, případně jej vymění za jiný stejných parametrů.

Jak velkou můžu dostat dotaci na kotel, krbová kamna a tepelné čerpadlo?

Při určení výše dotací na kotel nebo tepelné čerpadlo je směrodatný hlavně jeho typ a také, zda současně provedete zateplení obálky domu (opatření v oblasti podpory A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů).

Podoblast podpory C.1 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Podoblast podpory
Typ zdroje
Výše dotace [Kč]
Maximální míra podpory * [%]
C.1.1
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
50 000
75
C.1.2
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
100 000
75
C.1.3
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
50 000
75
C.1.4
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
50 000
75
C.1.5
Tepelné čerpadlo voda - voda
100 000
75
C.1.6
Tepelné čerpadlo země - voda
100 000
75
C.1.7
Tepelné čerpadlo vzduch - voda
75 000
75
C.1.8
Plynové kondenzační kotle
18 000
75

* z celkových způsobilých výdajů 

Podoblast podpory C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A – snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů)

Podoblast podpory 
Typ zdroje 
Výše dotace [Kč] 
Maximální míra podpory * [%] 
C.2.1 
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 
40 000 
55 
C.2.2 
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 
80 000 
55 
C.2.3 
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 
40 000 
55 
C.2.4 
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 
40 000 
55 
C.2.5 
Tepelné čerpadlo voda - voda 
80 000 
55 
C.2.6 
Tepelné čerpadlo země - voda 
80 000 
55 
C.2.7 
Tepelné čerpadlo vzduch - voda 
60 000 
55 
C.2.8 
Plynové kondenzační kotle 
15 000 
55 

* z celkových způsobilých výdajů 

Mohu žádat o dotaci i na instalaci termického solárního systému? 

Ano v Podoblasti podpory C.3  je podporována instalace solárních termických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných). V případě, že je žádost podána před dokončením rodinného domu, musí žadatel nejpozději v okamžiku doložení dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů dle Přílohy č. II/7 prokázat jeho řádné dokončení.

Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (podoblast podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2).

  • Solární systém pro přípravu teplé vody je solární termický systém s kolektorovým okruhem napojeným do zásobníku teplé vody
  • Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění je solární termický systém s kolektorovým okruhem napojeným na zásobník tepla (otopné vody), kde je příprava teplé vody řešena přes teplosměnnou plochu uvnitř zásobníku tepla, přes externí výměník tepla, případně v samostatném zásobníku teplé vody

Podpora je přidělována formou fixní dotace na pořízení solárně termických kolektorů a jejich příslušenství, včetně montáže, a je omezena maximální mírou podpory ze způsobilých výdajů. 

Podoblast podpory 
Typ zdroje 
Výše dotace [Kč] 
Maximální míra podpory * [%] 
C.3.1 
Solární systém na přípravu teplé vody 
35 000 40
C.3.2 
Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění 
50 000 
40
C.3.3 
Bonus za kombinaci vybraných opatření 
10 000 
---

* z celkových způsobilých výdajů 

Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Jak mohu získat bonus ve výši 10 000,- Kč za kombinaci vybraných opatření?

O navýšení podpory v podoblasti C.3.3 formou bonusu za kombinaci vybraných opatření (dále jen „bonus“) lze žádat pouze při podání žádosti. Výše bonusu je stanovena na 10 000 Kč. Bonus lze uplatnit maximálně jednou za celou dobu trvání Programu pro daný rodinný dům, a to i při realizaci více kombinací opatření uvedených v tabulce níže. Bonus je definitivně přiznán a vyplacen až po vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů pro všechna kombinovaná podporovaná opatření. 

Bonus se přiznává v případě kombinace opatření z podoblasti podpory C.3.1 nebo C.3.2 a podporovaných opatření uvedených v následující tabulce:

Povinné opatření z podoblasti podpory:
Kombinovaná opatření z podoblasti/í podpory:
C.3.1 nebo C.3.2
A
C.3.1 nebo C.3.2
A + C.4
C.3.1 nebo C.3.2
A + C.1
C.3.1 nebo C.3.2
A + C.1 + C.4
C.3.1 nebo C.3.2
C.2 (mimo C.2.7 /tepelná čerpadla se systémem vzduch – voda/)

Co jsou způsobilé výdaje?

V souvislosti a dotacemi v programu Nová zelená úsporám jsou často zmiňovány tzv. způsobilé výdaje. Ty jsou směrodatné pro určení konečné výše dotace.

Jde o všechny výdaje přímo související s dodávkou a instalací podporovaných zařízení (kotle, krbová kamna, tepelená čerpadla atd.) do budovy. Způsobilými výdaji však nejsou výdaje spojené s úpravou otopné soustavy objektu (např. výměna či instalace radiátorů, výměna rozvodů topné vody s výjimkou zapojení zdroje v kotelně či technické místnosti). V případě dotací na systém nuceného větrání s rekuperací se do způsobilých výdajů započítávají také náklady na měření průvzdušnosti obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o tomto měření (blower door test).

Způsobilé výdaje musí být řádně doloženy dodavatelskou fakturou a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem), jejichž náležitosti jsou popsány v Příloze č. II/7 a ze strany žadatele prokazatelně uhrazeny.

Daň z přidané hodnoty je způsobilým výdajem v případě, kdy žadatelem je fyzická osoba nepodnikající nebo jiná osoba, která není plátcem daně z přidané hodnoty. V ostatních případech je možné daň z přidané hodnoty zařadit mezi způsobilé výdaje pouze v případě, kdy žadatel, plátce daně z přidané hodnoty, nemůže uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu dle zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou vyžadovány dokumenty při podání žádosti?

Veškeré dokumenty jsou Fondu předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, a to v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak. V případě, že jsou doklady předkládány v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je žadatel povinen doložit také jejich úřední překlad. Pokud žadatel podává žádost po ukončení realizace podporovaného opatření, dokládá spolu s žádostí současně dokumenty uvedené v Příloze č. II/7.  

Požadované dokumenty:

1. Formulář žádosti o podporu - výtisk formuláře z elektronického systému opatřený vlastnoručním podpisem žadatele.

2. Doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem – (nepředkládá se u podoblasti podpory C.2 s výjimkou instalace tepelných čerpadel typu voda – voda /C.2.5/ a tepelných čerpadel země – voda /C.2.6/), rozsah projednaného (resp. projednávaného) stavebního záměru musí odpovídat oblasti podpory a opatřením, které žadatel uvádí v odborném posudku. Dokladem o projednání se pro potřeby Programu rozumí např. stanovisko stavebního úřadu, stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby, oznámení o zahájení stavebního řízení, stavebním úřadem potvrzená kopie formuláře „Ohlášení stavby“, potvrzený zápis z ústního jednání mezi žadatelem (nebo jím zplnomocněnou osobou) a příslušným stavebním úřadem.

3. Výpis z katastru nemovitosti - ne starší 90 dní; v případě žádosti z oblasti podpory B nebo z podoblasti podpory C.3, které jsou podávané před dokončením rodinného domu, předloží žadatel výpis z katastru nemovitostí k pozemku, na kterém má být stavba realizována, nebo k rozestavěné stavbě.

4. Doklad o právní subjektivitě – (pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících v oblasti poskytování bydlení, ne starší 90 dní), výpis z obchodního rejstříku, výpis z jiného registru, zřizovací listina apod. u právnických osob, živnostenský list u fyzických osob podnikajících v oblasti poskytování bydlení s IČ.

5. Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce – pouze v případě, že je žadatel při vyřizování žádosti zastupován třetí osobou.

6. Souhlasné prohlášení spoluvlastníků – pouze v případě, že žadatel není jediným vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví; podpisy na souhlasném prohlášení spoluvlastníků musí být úředně ověřeny.

7. Odborný posudek – dle specifikace Přílohy č. II/8; předkládá se v listinné podobě a také elektronicky na disku CD nebo DVD ve formátu PDF.

8. Krycí list technických parametrů – vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického posudku. 

9. Dokumenty k veřejné podpoře – pouze jsou-li naplněny znaky veřejné podpory. 

10. Doklad o vlastnictví bankovního účtu – doklad či kopie dokladu, ze kterého je patrné, že daný bankovní účet, na který bude podpora poukázána, je ve vlastnictví žadatele. Bankovní účet musí být veden přímo na jméno žadatele, pro potřeby Programu nelze akceptovat pouhé dispoziční právo k bankovnímu účtu vlastněnému jinou osobou. 

Jaké dokumenty jsou vyžadovány k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů?

Před vydáním Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů musí žadatel prokázat, že realizace opatření, na která žádal podporu, byla řádně dokončena v souladu s žádostí, Krycím listem technických parametrů a odborným posudkem.

V případě žádostí podaných před dokončením nebo v průběhu realizace předkládá žadatel Fondu dokumenty prokazující ukončení realizace podporovaných opatření nejpozději do data konce lhůty stanovené v akceptačním dopise. V případě žádostí podaných po ukončení realizace předkládá žadatel Fondu dokumenty prokazující ukončení realizace podporovaných opatření současně s dokumenty vyžadovanými při podání žádosti.

Dokumenty se předkládají v listinné podobě v jednom vyhotovení, a to v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak.

V případě, že jsou doklady předkládány v jiném jazyce než českém nebo slovenském, je žadatel povinen doložit také jejich úřední překlad.

Požadované dokumenty:

1. Soupis faktur – soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření, které žadatel předkládá.

2. Faktury (včetně zálohových) za realizaci podporovaného opatření - faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele a musí obsahovat jednoznačné označení nemovitosti, ke které se vztahují.

3. Faktury (včetně zálohových) za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, za provedení odborného technického dozoru nebo za provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (pokud žadatel žádá v příslušné podoblasti podpory) - faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele a musí obsahovat jednoznačné označení nemovitosti, ke které se vztahuje.

4. Doklad o ukončení realizace - v závislosti na typu provedeného opatření jde o předávací protokol nebo o protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu. Předávací protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu musí obsahovat jednoznačnou identifikaci nemovitosti, která je předmětem žádosti, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo díla, datum předání, podpisy obou stran. V případě, že realizace opatření probíhala v režimu stavebního povolení, resp. souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru dle stavebního zákona, musí žadatel doložit kolaudační souhlas, resp. písemné potvrzení příslušného stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby a že příslušný stavební úřad užívání stavby nezakázal. 

5. Potvrzení o úhradě - výpis z bankovního účtu, potvrzení o provedení platby nebo jiný doklad jednoznačně prokazující uskutečnění platby (bezhotovostní platby) nebo pokladní příjmový doklad (hotovostní platby). Výše platby uskutečněné v hotovosti nesmí překročit limit stanovený zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Soupis provedených prací nebo položkový rozpočet vystavený dodavatelem - k jednotlivým fakturám nebo souhrnně. Soupis provedených prací nebo položkový rozpočet musí obsahovat zejména rozdělení výdajů na způsobilé a nezpůsobilé (viz Příloha č. II/9), identifikaci použitých výrobků a materiálů včetně případných kódů ze Seznamu výrobků a technologií (viz Přílohy č. III), množstevní jednotku, množství, jednotkovou cenu a celkovou cenu. 

7. Závěrečná zpráva odborného technického dozoru - pouze pro oblast podpory A. 

8. Dokumenty k veřejné podpoře - pouze jsou-li naplněny znaky veřejné podpory. 

9. Výpis z katastru nemovitostí k novostavbě - pouze u žádostí v oblasti podpory B nebo podoblasti podpory C.3, které byly podány před dokončením rodinného domu, ne starší 90 dní, se zapsanou nemovitostí včetně čísla popisného. 

10. Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – pouze u žádostí oblasti podpory B a podoblasti podpory C.4; protokol musí být vypracován dle vzoru zveřejněného na internetových stránkách Programu a musí být vystaven osobou zapsanou v Seznamu odborných dodavatelů. 

11. Aktualizovaný krycí list technických parametrů včetně doložení parametrů použitých materiálů a výrobků (pouze pokud nebyly všechny požadované údaje vyplněny či dodány již při podání žádosti) - krycí list technických parametrů doplněný o identifikaci dodavatelů, kteří se podíleli na realizaci podporovaných opatření, a o konkrétní typy materiálů a výrobků, které byly při realizaci použity včetně kódů ze Seznamu výrobků a technologií. Parametry použitých materiálů a výrobků musí splňovat alespoň specifikace uvedené ve schváleném odborném posudku. 

Na níže uvedeném odkazu si můžete ve formátu .ZIP stáhnout originál 1. Výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci programu "Nová zelená úsporám" včetně příloh.

Získat Adobe Acrobat Reader

Originál 1. Výzvy Ministerstva životního prostředí včetně příloh ke stažení zde (formát zip / kb)